Logo BWR Academie

Algemene voorwaarden BWR Academie

BWR Academie is onderdeel van BWR Online. Daar waar BWR Online staat genoemd, wordt ook BWR Academie bedoeld en andersom. 

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens BWR Online verzorgde trainingen en opleidingen.
2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en BWR Online en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Inschrijving

1. Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van BWR Online zijn vrijblijvend.
2. Inschrijven voor een training, opleiding of event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. BWR Online bevestigt automatisch de inschrijving, echter, behoudt zich het recht binnen vijf dagen na inschrijving zonder reden van opgave de inschrijving te weigeren.
3. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Opleiding en training

1. BWR Online spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van opleiding en training. Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. BWR Online zal dat gebruiken om de opleidingen en trainingen te verbeteren.
2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door BWR Online geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk tien werkdagen na het afronden van de training en/of opleiding ingediend worden via e-mail naar info@beterpresterenopwedstrijd.nl. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

4. Betaling

1. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt BWR Online zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

5. Annulering en wijziging

1. Bij annulering van een inschrijving worden de deelnamekosten niet gerestitueerd. Indien een inschrijver verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.
2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal BWR Online trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een alternatieve startdatum van de training of opleiding. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal BWR Online het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens BWR Online is uitgesloten.
4. Aan informatie op www.beterpresterenopwedstrijd.nl, www.bwr-online.com en de online trainingen en andere online platforms of websites waarop uitingen van BWR Online zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt BWR Online zich het recht voor het trainings- of opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

6. Intellectueel eigendom

1. De intellectuele en industriële eigendomrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen BWR Online toe.
2. Alle door BWR Online in het kader van de opleiding, training of event aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens BWR Online verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij BWR Online daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

7. Aansprakelijkheid

1. Met het geven van de training of opleiding of het organiseren van events aanvaardt BWR Online een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door BWR Online geleverde training, opleiding en events de uiterste zorg wordt betracht, kan BWR Online de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. BWR Online, noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
2. BWR Online is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval,verlies of diefstal ontstaan op de locatie waar de training of opleiding wordt gevolgd.
3. BWR Online is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door BWR Online verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde training of opleiding of georganiseerd event.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen BWR Online en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.